Shërbime

Qasja tradicionale e qëndrave të kontaktit (Contact Centre) e ngjizur me teknologjin shëndërrohet në një modalitet shumë kanalesh (multi-channel).

Ka disa mënyra dhe metodologji të ndryshme për të arritur te klientët të cilat ABSS ja ofron bizneseve, duke duke maksimizuar aftësinë e grumbullimit dhe filtrimit të objektivave duke u dedikuar kanalin më të përshtatshëm.

Sot shërbimi i Contact Solution kombinon mënyrën tradicionale të kontaktit me telefon dhe mënyra të tjera të përshatura dhe personalizuara sipas klientit. Mjete të tilla si sms, web, chat, video plotësojnë paketën e shërbimeve të ofruara në një logjikë multi-channel.

Një qasje kjo që çon në arritjen e efektivitetit maksimal në komunikimin dhe menaxhimin e projekteve, e si rrjedhojë edhe në efikasitet në aspektin e raportit kosto - përfitim.

Oferta e Contact Solution i referohet:

  • Customer service 
  • Help desk 
  • Teleselling e Telemarketing 
  • Cross e Upselling 
  • Back office 
  • E-commerce
  • Shërim dhe menaxhimin e kreditit
  • Tutoring 
  • Retention